Adatvédelmi nyilatkozat

Josko-Ker Kft. (székhely: 9734 Peresznye, Rákóczi Ferenc utca 37/B.,cégjegyzékszám: 18-09-113157, adószám: 25861187-2-18, e-mail: joskoker@gmail.com, képviseli: Kornfeind József ügyvezető, adatvédelmi tisztviselő / kapcsolattartó neve és elérhetősége: Kornfeind József 70/515-8012 , postai úton elérhető az Adatkezelő székhelyén, e-mail-ben a címre küldött e-mail útján), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt az adatkezelés részleteiről és egyéb érdemi tényekről:

Egyszeri információkérés és -adás során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés
Ide tartozik a weboldalon keresztül történő megkeresés is.
érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel és -tartás során megadott adatok alapján beazonosítható, beazonosított
Cél: az érintett számára megfelelő információ nyújtása és ezzel összhangban a kapcsolattartás
Adatkör Cél Jogalap Tárolási idő
név azonosítás  hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja cél megvalósulásáig, vagy korábban, törlési kérelemig 
e-mail cím azonosítás, kapcsolattartás
telefonszám kapcsolattartás
kérdés, kérés válaszadás, tájékoztatás
adatkezelési tájékoztató tudomásul vétele (weboldalon) későbbi bizonyítás jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a későbbi bizonyíthatóságban, a hozzájárulás megfelelőségében ölt testet
captcha kód (weboldalon)  annak kizárása, hogy robot küldjön kérdést jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely az adatbiztonság követelményének való megfelelésben ölt testet 
beküldés időpontja kérdés, kérés beérkezésének regisztrálása, feldolgozása jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a beérkezés nyomonkövethetőségében ölt testet
adott válasz tartalma, időpontja válaszadás bizonyítása jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a válasz nyomonkövethetőségében ölt testet.  
Érintett által tett ajánlatkérési felhívással és Adatkezelő által tett ajánlatadással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap     Érintettek     Adatkategória     Időtartam     Forrás
az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás megállapodás megkötéséhez szükséges lépés, ezért a GDPR 6. cikk (1) b) pontja, kapcsolattartó esetén Adatkezelő jogos érdeke Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett, továbbá, aki az Adatkezelő ajánlata alapján beazonosítható név, telefonszám, email cím, ajánlat tárgy Lásd az adatkezelés tájékoztatójában Érintettek

 

Weboldalra történő regisztráció során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap     Érintettek     Adatkategória     Időtartam     Forrás
az érintett adatainak rögzítése, jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a  szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás Minden természetes személy, aki a regisztráció során megadott adatokkal beazonosítható, beazonosított   felhasználónév, jelszó, email cím, név Lásd az adatkezelés tájékoztatójában Érintettek

 

Weboldalra történő bejelentkezés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap     Érintettek     Adatkategória     Időtartam     Forrás
a weboldalra bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára belép Lásd az adatkezelés tájékoztatójában Lásd az adatkezelés tájékoztatójában Érintettek
Weboldalon (webshopon) keresztül történő megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap     Érintettek     Adatkategória     Időtartam     Forrás
a megrendelés leadása, valamint a kapcsolattartás Megállapodás vagy jogos érdek Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében eljáró kapcsolattartót is, aki az Adatkezelőtől terméket (szolgáltatást) rendel Lásd az adatkezelés tájékoztatójában Lásd az adatkezelés tájékoztatójában Érintettek
Weboldalon keresztül történő jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap     Érintettek     Adatkategória     Időtartam     Forrás
jelentkezés az Adatkezelő szolgáltatására / szolgáltatásaira, valamint a kapcsolattartás önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalán keresztül adatainak megadásával jelentkezik az Adatkezelő ott meghatározott szolgáltatásaira név, telefonszám, időpont, választott szolgáltatás Lásd az adatkezelés tájékoztatójában Érintettek
Hírlevél küldése során kezelt adatok adatkezelési tájékoztatójának összefoglaló táblázata
Cél: a címzett (feliratkozott érintett) rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő (és Partnerei) legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, lényegében rendszeres reklám-küldés
Érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik
Adatok forrása: érintettek
Kezelt adat köre Cél Jogalap Tárolási idő
név* azonosítás és hírlevél kiküldése  Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja és Reklámtv. 6. § (1) bek.)
 • Aktív (kiküldést lebonyolító) hírlevél adatbázisban: érintett leiratkozásáig, vagy ha Adatkezelő hozzájárulás megerősítést kér, a megerősítés megadására nyitva álló határidő lejártával törldőnek az adatok
 • Passzív adatbázisban: hírlevélről történt leiratkozást követő 5 évig abból a célból, hogy az Adatkezelő bizonyítja tudja a hírlevél küldés jogszerűségét
e-mail cím* azonosítás, kapcsolattartás Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja és Reklámtv. 6. § (1) bek.)
technikai adat: feliratkozás* és leiratkozás időpontja* későbbi bizonyítás Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a jogszerű hírlvél küldés későbbi bizonyíthatóságban ölt testet  hírlevélről történt leiratkozást követő 5 évig abból a célból, hogy az Adatkezelő bizonyítja tudja a hírlevél küldés jogszerűségét
Közösségi oldalakon megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap     Érintettek     Adatkategória     Időtartam     Forrás
Adatkezelő tartalmainak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje Önkéntes hozzájárulás Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalát vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik, vagy más interakciót végeznek Lásd az adatkezelés tájékoztatójában érintett kérésére törlésig Érintettek
Weboldal rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosításával kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap     Érintettek     Adatkategória     Időtartam     Forrás
célja a weboldal rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja) Weboldalt látogató, adatok által beazonosítható vagy beazonosított természetes személyek név, telefonszám, időpont, választott szolgáltatás 30 napig  Érintettek

 

Hivatkozva a fentiekben megfogalmazottakra, az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatbiztonsággal kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen: 

 • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról, 
 • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
 • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról, 
 • az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról, 
 • arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
 • arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére 
 • arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
 • a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról 
 • arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
 • arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

Milyen jogai vannak az érintetteknek és azokkal hogyan élhetnek?

Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

  Előzetes tájékozódáshoz való jog Hozzáférés joga Helyesbítés joga Törlés joga Korlátozás Adathordozhatóság Tiltakozás Hozzájárulás visszavonása
Hozzájárulás
Megállapodás
Jogi kötelezettség
Létfontosságú érdek
Közfeladat, közhatalmi jog
Jogos érdek

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen. 
Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.
Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?
Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai (9734 Peresznye, Rákóczi Ferenc utca 37/B.) vagy e-mail-es elérhetőségre (joskoker@gmail.com) küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján. 

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
www: naih.hu 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet.

A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: birosag.hu/birosag-kereso 

Kornfeind József ügyvezető
Josko-Ker Kft.


 

Hírlevél küldése során kezelt adatok adatkezelési tájékoztatója

 

Adatkezelő: Josko-Ker Kft.(székhely: 9734 Peresznye, Rákóczi Ferenc utca 37/B., képviseli: Kornfeind József ügyvezető, e-mail cím: joskoker@gmail.com, adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: Kornfeind József 30/859-1204, postai úton elérhető az Adatkezelő székhelyén, e-mail-ben a címre küldött e-mail útján, tel.: 70/515-8012)

Hírlevél küldése során kezelt adatok adatkezelési tájékoztatójának összefoglaló táblázata
Cél: a címzett (feliratkozott érintett) rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő (és Partnerei) legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, lényegében rendszeres reklám-küldés
Érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik
Adatok forrása: érintettek
Kezelt adat köre Cél Jogalap Tárolási idő
név* azonosítás  Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja és Reklámtv. 6. § (1) bek.)
 • Aktív (kiküldést lebonyolító) hírlevél adatbázisban: érintett leiratkozásáig, vagy ha Adatkezelő hozzájárulás megerősítést kér, a megerősítés megadására nyitva álló határidő lejártával törldőnek az adatok
 • Passzív adatbázisban: hírlevélről történt leiratkozást követő 5 évig abból a célból, hogy az Adatkezelő bizonyítja tudja a hírlevél küldés jogszerűségét
e-mail cím* azonosítás és hírlevél kiküldése Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja és Reklámtv. 6. § (1) bek.)
technikai adat: feliratkozás* és leiratkozás időpontja* későbbi bizonyítás Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a jogszerű hírlvél küldés későbbi bizonyíthatóságban ölt testet  hírlevélről történt leiratkozást követő 5 évig abból a célból, hogy az Adatkezelő bizonyítja tudja a hírlevél küldés jogszerűségét

Érintett a szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel az Adatkezelő hírlevél küldő szolgáltatására.

 

Melyek a kezelt adatok körei és kezelésük céljai, valamint a jogalapok, tárolási idő?

A kezelt adatok köre, célja, jogalapja, tárolási ideje:

Kezelt adat köre Cél Jogalap Tárolási idő
név* azonosítás  Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja és Reklámtv. 6. § (1) bek.)
 • Aktív hírlevél adatbázisban: érintett leiratkozásáig, vagy ha Adatkezelő hozzájárulás megerősítést kér, a megerősítés megadására nyitva álló határidő lejártával törldőnek az adatok
 • Passzív adatbázisban: hírlevélről történt leiratkozást követő 5 évig abból a célból, hogy az Adatkezelő bizonyítja tudja a hírlevél küldés jogszerűségét
e-mail cím* azonosítás és hírlevél kiküldése Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja és Reklámtv. 6. § (1) bek.)
technikai adat: feliratkozás és leiratkozás időpontja későbbi bizonyítás Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a jogszerű hírlvél küldés későbbi bizonyíthatóságban ölt testet  hírlevélről történt leiratkozást követő 5 évig abból a célból, hogy az Adatkezelő bizonyítja tudja a hírlevél küldés jogszerűségét

 

Kik az érintettek?

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

Mi az adatkezelés fő célja?

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatok kezelésének fő célja a címzett (feliratkozott érintett) rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő (és Partnerei) legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, lényegében rendszeres reklám-küldés.

Honnan vannak az adatok?

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre, kivéve ha Adatkezelő adatfeldolgozót bíz meg hírlevelek kiküldésével, statisztikák készítésével, hírlevél fel-és leiratkozások kezelésével. Ilyen esetben külön melléklet tartalmazza az adatfeldolgozó adatait.

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen: 

 • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról, 
 • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
 • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról, 
 • az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról, 
 • arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
 • arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére 
 • arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
 • a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról 
 • arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
 • arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Milyen jogai vannak az érintetteknek?

Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

  Előzetes tájékozódáshoz való jog Hozzáférés joga Helyesbítés joga Törlés joga Korlátozás Adathordozhatóság Tiltakozás Hozzájárulás visszavonása
Hozzájárulás
Megállapodás
Jogi kötelezettség
Létfontosságú érdek
Közfeladat, közhatalmi jog
Jogos érdek

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen. 
Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.
Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulásást visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?
Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai (9734 Peresznye, Rákóczi Ferenc utca 37/B.) vagy e-mail-es elérhetőségre (joskoker@gmail.com) küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján. 

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
www: naih.hu 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet.

A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: birosag.hu/birosag-kereso


Egyéb

 • Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint a joskoker@gmail.com e-mail címre küldött lemondási kérelem útján. 
 • Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: Josko-Ker Kft., 9734 Peresznye, Rákóczi Ferenc utca 37/B.
 • Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az aktív hírlevélküldő adatállományból.
 • Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet. 
 • Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a hírlevél küldés során az Adatkezelő jogosult nem kizárólag a saját, hanem közvetett és közvetlen módon a szerződött Partnerei ajánlatainak a továbbítására is az érintettek felé.
 • A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy azok az adatkezelés esszenciális elemei, ezek mindegyike szükséges az adatkezeléshez.

 

Weboldalra (joskoker.com oldalra) történő regisztráció során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés

 

Weboldalra történő regisztráció során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás
az érintett adatainak rögzítése, jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a  szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki a regisztráció során megadott adatokkal beazonosítható, beazonosított felhasználónév, jelszó, email cím, név Lásd az adatkezelés tájékoztatójában Érintettek

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy weboldalára regisztráljanak, megkönnyítve a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybe vételének folyamatát.

Melyek a kezelt adatok körei és kezelésük céljai?

A kezelt adatok köre és célja:  
felhasználónév*  azonosítás/későbbi belépéshez szükséges
jelszó*  azonosítás/későbbi belépéshez szükséges
e-mail* azonosítás, kapcsolattartás
név   azonosítás

Mi az adatok kezelésének jogalapja?

Az adatkezelés jogalapja bármelyik személyes adathoz kapcsolódóan önkéntes hozzájáruláson alapul.

Kik az érintettek?

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki a regisztráció során megadott adatokkal beazonosítható, beazonosított. 

Mi az adatkezelés fő célja?

Az adatok kezelésének fő célja az érintett adatainak rögzítése, jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a  szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás.

Hogyan történik az adatkezelés?

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.
A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.
A belépéshez szükséges adatok egy ezt a célt szolgáló elektronikus nyilvántartási rendszerbe automatikusan rögzítésre kerülnek.

Meddig tart az adatkezelés?

Adatkezelés időtartama a legkorábbi feltétel beálltáig tart: 
érintett kérésére törlésig, vagy
jogos érdek megszűnéséig (pl. ha Adatkezelő jogos érdeke a regisztráció adatainak megőrzése annak ellenére, hogy érintett kéri az adatok törlését például várható jogvita miatt).

Honnan vannak az adatok?

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

Adatközlés: amennyiben Adatkezelő tárhelyszolgáltatási feladatokkal adatfeldolgozót bízott meg, úgy e személy adatait külön melléklet tartalmazza, egyébként adat harmadik fél számára nem kerül közlésre, kivéve hatóságot, bíróságot.

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: tudomány és technika állásának megfelelő https protokoll használata, egyebeket lásd külön fejezetben.

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Egyéb

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.


 

Weboldalra történő bejelentkezés a joskoker.com oldalra

 

Weboldalra történő bejelentkezés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap     Érintettek     Adatkategória     Időtartam     Forrás
a weboldalra bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára belép Lásd az adatkezelés tájékoztatójában Lásd az adatkezelés tájékoztatójában Érintettek

Felhasználó (érintett) a weboldalra, a regisztrációt követően,  bejelentkezhet.

Melyek a kezelt adatok körei, kezelésük céljai, jogalapja, időtartama?

A kezelt adatok köre, célja, jogalapja, az adatkezelés időtartama a következő:

Adatkör Cél Jogalap Tárolási idő
Felhasználónév / e-mail cím* azonosítás, bejelentkezés      Önkéntes hozzájárulás    

Nyilvántartási rendszerben: 
Törlési kérelemig, belépési jogosultság megszűntetéséig

Naplófile-ban: polgári elévülési időben

Felhasználónév / e-mail cím* azonosítás, bejelentkezés  Önkéntes hozzájárulás

Nyilvántartási rendszerben: 
Törlési kérelemig, belépési jogosultság megszűntetéséig

Naplófile-ban: polgári elévülési időben

bejelentkezés időpontja* azonosítás, bizonyítás  Adatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testet Naplófile-ban: polgári elévülési időben
bejelentkezés során használt IP cím* későbbi bizonyítás   Adatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testet Naplófile-ban: polgári elévülési időben

Mi az adatok kezelésének jogalapja?

Az adatkezelés jogalapja bármelyik személyes adathoz kapcsolódóan: önkéntes hozzájáruláson alapul.

Kik az érintettek?

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára belép. 

Mi az adatkezelés fő célja?

Az adatok kezelésének fő célja a weboldalra bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése.

Hogyan történik az adatkezelés?

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatokat megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.
A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.
Amennyiben az felhasználónév/e-mail cím és jelszó páros létezik, úgy a szerver a felhasználót beengedi az oldalra.
Amennyiben az érintett a jelszavát elfelejtette, úgy lehetősége van a jelszavát új jelszóra cserélni, ha a weboldal erre a célra létrehozott funkcióját használva egy új, véletlenszerűen generált jelszót küldet az e-mail címére.
Érintett, amennyiben korábban adataiban módosulás történt, úgy a bejelentkezést követően, adatait módosíthatja a weboldal erre a célra kialakított felületén. A módosított adatok titkosított csatornán jutnak el az Adatkezelő erre a célra rendszeresített rendszerébe.

Meddig tart az adatkezelés?

Adatkezelés időtartama a legkorábbi feltétel beálltáig tart: 

 • érintett kérésére törlésig.
 • jogos érdek megszűnéséig (pl. ha Adatkezelő jogos érdeke a belépés adatainak megőrzése annak ellenére, hogy érintett kéri az adatok törlését például várható jogvita miatt).

Honnan vannak az adatok?

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

Adatközlés: amennyiben Adatkezelő tárhelyszolgáltatási feladatokkal adatfeldolgozót bízott meg, úgy e személy adatait külön melléklet tartalmazza, egyébként adat harmadik fél számára nem kerül közlésre, kivéve hatóságot, bíróságot, szükség esetén.

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: tudomány és technika állásának megfelelő https protokoll használata, egyebeket lásd külön fejezetben.

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Egyéb

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.


 

Weboldalon keresztül történő jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés

 

Weboldalon keresztül történő jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás
jelentkezés az Adatkezelő szolgáltatására / szolgáltatásaira, valamint a kapcsolattartás önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalán keresztül adatainak megadásával jelentkezik az Adatkezelő ott meghatározott szolgáltatásaira név, telefonszám, időpont, választott szolgáltatás Lásd az adatkezelés tájékoztatójában Érintettek

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy weboldalán keresztül adataik megadásával jelentkezzenek az ott meghatározott szolgáltatásaira.

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok és céljai?

A kezelt adatok köre és célja:

név* azonosítás, megszólítás
e-mail cím* kapcsolattartás
üzenet* szolgáltatás biztosítása

Mi az adatok kezelésének jogalapja?

Az adatkezelés jogalapja bármelyik személyes adathoz kapcsolódóan: önkéntes hozzájárulás.

Kik az érintettek?

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalán keresztül adatainak megadásával jelentkezik az Adatkezelő ott meghatározott szolgáltatásaira. 

Mi az adatkezelés fő célja?

Az adatok kezelésének fő célja jelentkezés az Adatkezelő szolgáltatására/szolgáltatásaira, valamint a kapcsolattartás.

Hogyan történik az adatkezelés?

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

 • Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.
 • A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.
 • Adatkezelő az adatokat feldolgozza és az érintettekkel felveszi a kapcsolatot jelentkezése kapcsán. A folyamat ettől a lépéstől más adatkezelésben folytatódhat, pl. időpontegyeztetés, levelezés, stb.

Meddig tart az adatkezelés?

Adatkezelés időtartama:

 • cél megvalósulásáig; vagy
 • elévülési időben, ha a jelentkezéshez joghatás, vagy hasonlóan jelentős érdek fűződik.

Honnan vannak az adatok?

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

Adatközlés: amennyiben Adatkezelő tárhelyszolgáltatási feladatokkal adatfeldolgozót bízott meg, úgy e személy adatait külön melléklet tartalmazza, egyébként adat harmadik fél számára nem kerül közlésre, kivéve hatóságot, bíróságot, szükség esetén.

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: tudomány és technika állásának megfelelő https protokoll használata, egyebeket lásd külön fejezetben.

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Egyéb

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.


 

Weboldalon (webshopon) keresztül történő megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés

 

Ide tartozik az Adatkezelőtől a joskoker.com weboldalon (webshop-on) keresztül történő megrendelés.

Weboldalon (webshopon) keresztül történő megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás
a megrendelés leadása, valamint a kapcsolattartás Megállapodás vagy jogos érdek Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében eljáró kapcsolattartót is, aki az Adatkezelőtől terméket (szolgáltatást) rendel Lásd az adatkezelés tájékoztatójában ásd az adatkezelés tájékoztatójában Érintettek

Adatkezelő lehetővé teszi az érintett számára, hogy egy vagy több terméket (esetleg a termékhez kapcsolódó szolgáltatást) rendeljen meg tőle.

Adatkezelő által működtetett webshopban történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről  szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló  45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is. 

Melyek a kezelt adatok körei, kezelésük céljai, jogalapja, időtartama?

A kezelt adatok köre, célja, jogalapja, az adatkezelés időtartama a következő:

Adatkör Cél Jogalap Tárolási idő
megrendelő neve* azonosítás, megszólítás Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a)) 8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján, ha létrejön a megállapodás. Ha nem jön létre, úgy e tényig (visszautasításig), vagy korábban, törlési kérelemig
Megállapodás (GDPR 6. cikk (1) b)), mert a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, ha a megállapodás létrejön és az érintettel történik a szerződéskötés 8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján, ha létrejön a megállapodás. Ha nem jön létre, úgy e tényig (visszautasításig), vagy korábban, törlési kérelemig
Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f)), ha az érintett szervezet kapcsolattartója, képviselője 8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján, ha létrejön a megállapodás. Ha nem jön létre, úgy e tényig, vagy korábban, törlési kérelemig
Számlázás Jogi kötelezettség teljesítése 8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján, ha történik számlázás. Ha nem történik, úgy e tényig, vagy korábban, törlési kérelemig
cégnév azonosítás Önkéntes hozzájárulás Törlési kérelemig
Számlázás Jogi kötelezettség teljesítése 8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján, ha történik számlázás. Ha nem történik, úgy e tényig, vagy korábban, törlési kérelemig
e-mail cím* kapcsolattartás Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a)) Törlési kérelemig
Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f)), ha az érintett szervezet kapcsolattartója, képviselője
címadatok* Számlázás Jogi kötelezettség teljesítése 8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján
megrendelt termék/szolg. adatai* Teljesítés és számlázás Jogi kötelezettség teljesítése 8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján
hírlevél feliratkozás Hírlevél küldés Önkéntes hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig
adatkezelési tájékoztató tudomásul vétele* Későbbi bizonyítás Adatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testet Polgári jogi elévülési időben
felhasználási feltételek tudomásul vétele* Későbbi bizonyítás Adatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testet Polgári jogi elévülési időben
Megrendelés elküldésének időpontja* Teljesítés, későbbi bizonyítás Adatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testet Polgári jogi elévülési időben
megrendelés során használt eszköz IP címe * későbbi bizonyítás Adatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testet Polgári jogi elévülési időben

Mi az adatok kezelésének jogalapja?

Az adatkezelés jogalapja:

 • az érintett és az Adatkezelő között létrejött megállapodás megkötésén, teljesítésén alapul (GDPR 6. cikk 1. b.), amennyiben természetes személynek minősül a szerződést kötő fél. 
 • Amennyiben érintett kapcsolattartó/képviselő, úgy személyes adatainak kezelése jogos érdeken (GDPR 6. cikk 1. f.) alapul.

Kik az érintettek?

Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében eljáró kapcsolattartót is, aki az Adatkezelőtől terméket (szolgáltatást) rendel. 

Mi az adatkezelés fő célja?

Az adatok kezelésének fő célja a megrendelés leadása, valamint a kapcsolattartás.

Hogyan történik az adatkezelés?

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat tipikusan, de nem kizárólagosan a következő:

 • Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon elküldi megrendelését az Adatkezelő részére. 
 • Az Adatkezelő a megrendelést feldolgozza. 
 • Adatkezelő a megrendelést az erre rendszeresített nyilvántartási rendszerben rögzíti.
 • Adatkezelő, amennyiben a megrendelést elfogadja, az érintettet megadott elérhetőségén keresztül írásban (elektronikus úton) értesíti a megrendelés elfogadásáról. Az értesítés a megrendelés visszaigazolása, amely tartalmazhat a teljesítésre vonatkozó további információkat is.
 • Adatkezelő, amennyiben a megrendelést pontosítani szükséges, úgy  az érintett által megadott elérhetőségen az érintettel kapcsolatba lép. Ugyancsak kapcsolatba lép az érintettel, ha a megrendelést nem tudja elfogadni, azt visszautasítja.
 • Adatkezelő érintettet a megrendelés teljesítése folyamatában értesítheti a teljesítés egyes folyamatairól (pl. csomagolás, kiszállítás, stb.).

Meddig tart az adatkezelés?

Adatkezelés időtartama a legkorábbi feltétel beálltáig tart: 

 • visszautasított megrendelés esetén visszautasításig,
 • elfogadott megrendelés esetén 8 évig, mert számvitel bizonylat alapját képezi.

Honnan vannak az adatok?

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

Adatközlés: termék megrendelése esetén harmadik, kiszállítást végző fél számára kerülhet közlésre házhozszállítás esetén, e személyek külön mellékletben kerültek megnevezésre.

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Egyéb

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Részletek mutatása" gombra olvashat.
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat..